in head 2

Покупко-продажба на недвижим имот ПДФ Печат Е-мейл

Продажбата е двустранен, възмезден, договор, с който продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на имота, а купувачът се задължава да плати цена и да получи имота. Продажбата е уредена в чл. 183 и сл. от Закона за задълженията и договорите.

Съгласно чл. 18 от ЗЗД договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт. Сделка за покупко-продажба на недвижим имот, която не е сключена в предвидената от закона форма (нотариален акт) е нищожна по смисъла на чл. 26, ал. 2 от ЗЗД. Задължението на продавача е да предаде имота и да получи продажната цена, а задължението на купувача е да плати продажната цена и да получи имота.