in head 10

Данъци, такси, сметки
Сметки ПДФ Печат Е-мейл

Всеки собственик е длъжен да плаща своите сметки за комунални услуги за своята собственост, в съответствие с получаваните месечни фактури/сметки от електроразпределителните/водоснабдителните/топлофикационните дружества. Трябва да получите фактури/сметки на ваше име директно от съответните дружества, освен ако не сте упълномощили някой, който да се занимава с това от ваше име. В случай, че считате сметките си твърде високи или прекомерни, можете да се обърнете към съответното дружество, за да предизвикате необходимата проверка. Освен това, собственикът трябва да покрива сметките за комунални услуги за общите части на сградата съразмерно на притежаваните от него дялове в етажната собственост. Препоръчително е да поиска фактура/сметка, която е издаден от съответното дружество за общите части, за да сравните сумата с тази, посочена от дружеството за поддръжка.

 
Данък върху доходите при продажба на имот ПДФ Печат Е-мейл

Според разпоредбите на българският Закон за данъците върху доходите на физическите лица, се облагат с данък доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на имот с изключение на:
а) един недвижим жилищен имот, при условие че са изминали повече от три години между датата на придобиването и датата на продажба или замяна;
б) до два недвижими имота, както и произволен брой селскостопански и горски имоти, при условие че са изминали повече от пет години между датата на придобиването и датата на продажба или замяна.

 
Данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци ПДФ Печат Е-мейл

За разлика от необходимостта за подаване на декларация при плащането, както е при данъка върху дохода на физическите лица и при корпоративния данък, за данъка върху недвижимите имоти не е необходимо ежегодно подаване на данъчна декларация. Задължените лица подават декларация в двумесечен срок от построяването или придобиването по друг начин на имота. (Шестмесечен срок за подаване на декларация е предвиден при придобиване на имот по наследство.)
След това декларация се подава само ако има изменение в декларираните обстоятелства - например сградата е частично или напълно унищожена; недвижимият имот от облагаем е станал необлагаем или обратно; имотът е станал или е престанал да бъде основно жилище; извършени са подобрения в имота, които ще доведат до промяна на данъчната оценка и пр.
При данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци връзката между задълженото лице и общината, в която периодично се плаща задължението, се определя от местонахождението на недвижимия имот. Тук не важи принципът, че връзката с администрацията е в зависимост от адреса или седалището на задълженото лице, както това е при подоходните данъци.
Задълженията се определят върху данъчната основа, като при таксата за битови отпадъци е възможен и друг начин за определяне - например в зависимост от броя на използваните съдове за отпадъци.
Определянето на основата, върху която се изчислява задължението, се извършва от приходната администрация за всеки конкретен обект. При имотите, собственост на гражданите, и при жилищните имоти на предприятията това е данъчната оценка. При нежилищните имоти на предприятията това е данъчната оценка или отчетната стойност на имота, в зависимост от това коя е по-високата.
Общинският съвет със своя акт определя размера на ставките за съответната община в границите, установени от закона. Общинската приходна администрация определя конкретния размер на задължението като съотношение между основата и установената от общинския съвет ставка.

прочети още