in head 2

Изповядване на сделката при нотариус ПДФ Печат Е-мейл

При изповядване на нотариалната сделка страните следва да се явят пред нотариус за подписване на нотариалния акт. Компетентен е нотариус от района, в който се намира имотът.

Продавачът следва да представи в оригинал пред нотариуса документите за имота, от които произтича правото на собственост. Нотариусът проверява дали недвижимият имот се намира в неговия район:
• Нотариусът проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица
• Нотариусът проверява дали не са налице законови пречки за прехвърляне на имота
• Нотариусът се уверява, че представеният проект за нотариален акт отговаря на законовите изисквания
• Нотариусът проверява дали продавачът е собственик на имота
• Нотариусът прочита на страните съдържанието на проекта за нотариален акт и страните потвърждават пред нотариуса волеизявленията си, отразени в проекта за нотариален акт
• Нотариалният акт се подписва от страните и от нотариуса
• Нотариусът снабдява страните с препис от нотариалния акт