in head 4

FAQs - Основни въпроси

В българското законодателство няма разпоредби, които определят какви са „средните", „обичайните" или „нормалните" ставки. Това е въпрос на преговори между адвоката и клиента. Затова е силно препоръчително да подпишете договор или писмо за ангажимент за адвокатски услуги. Адвокатските хонорари могат да се фиксират като абсолютна стойност и/или като процент от даден интерес с оглед на изхода на производството с изключение на възнаграждението при наказателни и граждански дела, при които има нематериален интерес. Настоявайте за включване на клаузи, защитаващи Вашия интерес като: определяне на план за изплащането на адвокатския хонорар; плащане само по банков път; подробно описание на услугите и действията, за които ангажирате Вашия адвокат; изискване адвокатът да предоставя редовни отчети за предоставените адвокатски услуги и да Ви информира за всякакви важни въпроси; клаузи за прекратяване, в случай че адвокатът не успее да извърши някое от предвидените действия или забави отчета си към Вас.

Обикновено адвокатските фирми изискват частично или предварително авансово плащане на адвокатския хонорар преди началото на каквато и да е работа.

Всеки пълнолетен български гражданин (а също и гражданин на ЕС съгласно последните промени на Закона за адвокатурата) може да стане адвокат, при условие че спазва изискванията, заложени в закона и е надлежно регистриран в адвокатската колегия.

Можете да проверите това, като въведете името на адвоката на български на следния адрес: http://www.lex.bg/bg/lawyers/search (за съжаление сайтът няма английска версия). Сайтът съдържа информация дали даден адвокат практикува в момента или не и дали е бил лишен от правото да практикува.

За да се информирате за препоръките за даден адвокат, можете да попитате в посолството на Вашата страна, където обикновено има списъци с опитни адвокати, които представляват чужди граждани и говорят съответния език.

Адвокат може да понесе дисциплинарна отговорност в случай на неизпълнение на неговите задължения. Виновното неизпълнение на задълженията може да включва:

 1. Нарушаване на адвокатската тайна;

 2. Всякакви пропуски, които са причинили нарушение на правата и правния интерес на клиента;

 3. Системна небрежност или проява на невежество при изпълнение на професионалните задължения;

4. Договаряне с клиента на възнаграждение под прага, посочен в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. на Висшия адвокатски съвет за съответната работа освен в случаи, когато Законът за адвокатурата и споменатата Наредба разрешават това;

 5. Нарушение на правилата за професионална етика, морал и колегиалност по отношение на други адвокати или правни кантори;

6. Всяко действие, което подкопава престижа и достойнството на професията и нарушава правилата за професионална етика и морал.

Следните санкции могат да бъдат наложени на адвокати за дисциплинарни нарушения:

 1. Порицание;

 2. Глоба между една и осем минимални работни заплати;

 3. Лишаване от право да заема изборна длъжност в органи на адвокатурата за период между една и три години;

 4. Лишаване от право да упражнява професията на адвокат за период от 3 до 18 месеца;

 5. Лишаване от право да упражнява професията на адвокат за период до 5 години при повторно нарушение.

Дисциплинарните наказания се налагат, след като се вземе предвид формата на нарушението, накърнените интереси, причините и съпътстващите обстоятелства, които са довели до извършване на нарушението, мотивировката и други смекчаващи или утежняващи вината обстоятелства.

Дисциплинарно производство може да се възбуди с решение на адвокатската колегия или на Висшия адвокатски съвет при наличие на писмено известие от обществени органи, юридически или физически лица, както и след авторски публикации в медиите, съдържащи достатъчно количество информация за дисциплинарно нарушение. Анонимните известия не представляват законово основание за започване на дисциплинарно производство. Достатъчно количество информация, даващо основание за възбуждането на дисциплинарно производство, е налице, когато могат да се направят основателни допускания за наличието на дисциплинарно нарушение.

Клиентът може по всяко време на отношенията си да оттегли пълномощието, дадено на адвокат. Препоръчва се да изпратите писмено становище до Вашия адвокат, с което го уведомявате за оттеглянето на пълномощието и изисквате оригинала на първоначално подписаното пълномощно. Имате право да получите обратно от адвоката всички документи, свързани с Вашия случай. Не е необходимо становището да е в специална форма, като от него трябва да става ясно, че не желаете адвокатът да Ви представлява повече и бихте счели всякакви негови действия, извършени от Ваше име след получаването на известието, като действия, които не Ви ангажират или обвързват. Би било полезно да изпратите такова известие и до страните, с които Вашият адвокат е взаимодействал от Ваше име. Ако сте подписали договор за правни услуги, убедете се, че сте прекратили неговото действие и ефект.

Обърнете внимание, че ако заявените правни услуги са извършени изцяло или отчасти, адвокатът има право да получи пълно или частично плащане на договорения хонорар.

Адвокатът е длъжен да информира точно клиентите за техните права и задължения. В случай че той не Ви предоставя достатъчно информация за делото, е препоръчително да проверите данните за връзка с него. Понякога информацията за контакт бива променена и поради някаква причина клиентът може да не е надлежно уведомен за това.

Ако и това не доведе до резултат, трябва да потърсите съвет от друг препоръчан адвокат (Вашето посолство може да Ви помогне, като Ви препоръча адвокат, който се занимава с подобни дела).

В краен случай можете да задействате защитните клаузи в договора за правни услуги, който сте подписали с адвоката. В случай на сериозно нарушение на неговите задължение можете да внесете оплакване в адвокатската колегия, в която членува съответният адвокат.

Обърнете внимание, че често делата касаят няколко аспекта или законови правила и адвокатите могат да ги интерпретират по различен начин.

Можете да се консултирате с други адвокати, особено с такива, специализирани в дела като Вашето, или сам да направите кратко проучване по въпроса и да намерите случаи, подобни на Вашия.

Адвокатските хонорари са предмет на преговори между адвоката и клиента. Трябва да се вземе предвид обемът на работата, финансовите страни на делото, т.е. интересът, броят на действията, които трябва да се извършат. Вижте също отговора на въпрос № 21 по-горе.